ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิชาอินเตอร์ในงานธุรกิจ

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกบหลักการของอินเทอร์เน็ต 
2. เข้าใจเกี่ยวกบการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต (  E-commerce) 
3. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล (Search engine) 
4. สามารถประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกบหลักการของอินเทอร์เน็ต  
2. แสดงความรู้เกี่ยวกบการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต  (E-commerce) 
3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล (Search engine)
4. ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการของอินเทอร์เน็ต การขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต (E-Commerce) การสืบค้นข้อมูลด้วย (Search Engine) การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ และการทําธุรกิจออนไลน์